top of page

Batèm

Batèm se kòmansman lafwa nou ak pòtay nou antre nan Legliz la. Li se premye nan twa Sakreman Inisyasyon (Konfimasyon ak Ekaristik se de lòt yo). Atravè Batèm nou libere anba peche e nou rene antanke pitit Bondye; nou vin manm Kris la, nou enkòpore nan Legliz la epi nou fè patisipasyon nan misyon li: "Batèm se sakreman rejenerasyon nan dlo nan pawòl la". (CCC 1213)

Lwa Legliz la mande pou yon kandida pou Batèm - pou vin manm nan Kominote Legliz la - ta dwe patwone pa yon manm Legliz Katolik ki batize ak konfime, ki vle e ki kapab ede timoun nan devlope ak grandi nan Lafwa Katolik la. Dwe gen omwen yon patwone oswa parenn. Nan ka kote gen de parenn, youn dwe gason ak lòt fi. Laj minimòm pou yon Katolik ki batize ak konfime pou vin yon patwone se sèz (16) an. Yon kretyen ki batize ki pa katolik pa kapab yon patwone men li ka aji kòm yon temwen. Moun ki pa batize yo pa ka aji ofisyèlman kòm yon patwone oswa yon temwen nan yon batèm nan yon timoun nan Lafwa Katolik.

18107020243228007.jpg

Orè Klas Batèm yo

Panyòl

1ye. ak twazyèm Samdi nan chak mwa - Klas yo kòmanse ak mès a 8:00 am nan Urban Center Chapel, ki te swiv pa yon katechèz.

Pòtigè

Klas yo ap fèt nan dènye dimanch chak mwa a 7:00 pm nan Urban Center

Kreyòl

3yèm. Lendi mwa a a 7:00 pm nan Urban Center

bottom of page