top of page

Sentsèn nan Penitans

Non sèlman li [Sentsèn Penans lan] libere nou anba peche nou yo, men tou li defi nou pou nou gen menm kalite konpasyon ak padon pou moun ki peche kont nou.  Nou libere moun ki padone yo.  Nou jwenn nouvo konprann sou pawòl lapriyè Sen Fransik la: "Se nan padon ke nou jwenn padon."

Jezi te konfye ministè rekonsilyasyon an nan Legliz la.  Sentsèn Penitans la se kado Bondye ban nou pou nenpòt peche ki te fèt apre Batèm ka padonnen. , nou gen opòtinite pou nou repanti ak refè favè amitye ak Bondye. Se yon moman sakre kote nou mete tèt nou nan prezans li epi onètman nou rekonèt peche nou yo, sitou peche mòtèl yo.  Avèk absolisyon, nou rekonsilye ak Bondye ak Legliz la. Sentsèn nan ede nou rete pre laverite ke nou pa ka viv san Bondye. "Se nan li n'ap viv, n'ap deplase, n'ap viv" (Travay 17:28). 
~soti nan  Katolik Katolik Etazini pou Adilt  |_cc781905-5cde-bb35b58d__cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ |

Orè Konfesyon

Confession Schedule.png

Gid Konfesyon pou Adilt

Egzamen Konsyans1. Se mwen menm ki Seyè a, Bondye nou an. Ou p'ap gen bondye lòt nasyon devan mwen.
-Eske mwen bay Bondye tan chak jou nan lapriyè?
-Èske m ap chèche renmen l ak tout kè m?
-Èske mwen te enplike nan pratik sipèstisye oswa mwen te enplike nan occult la?
-Èske m ap chèche rann tèt mwen bay pawòl Bondye jan Legliz la anseye a?
-Èske mwen janm resevwa kominyon nan eta peche mòtèl la?
-Èske mwen te janm fè espre di yon manti nan Konfesyon oswa èske mwen kenbe yon peche mòtèl nan men prèt la nan Konfesyon?
-Èske gen lòt "bondye" nan lavi mwen? Lajan, sekirite, pouvwa, moun, elatriye?


2. Piga nou pran non Seyè a, Bondye nou an, pou gremesi.
-Èske mwen itilize non Bondye pou gremesi: alalejè oswa neglijans?
-Eske mwen te fache kont Bondye?
-Eske mwen swete mal sou nenpòt lòt moun?
-Èske mwen joure yon moun sakre oswa abi yon bagay sakre?3. Sonje pou sere jou Senyè a.
-Èske mwen te fè espre rate lamès dimanch oswa jou sen obligasyon?
-Èske mwen te eseye obsève dimanch kòm yon jou fanmi ak yon jou repo?
-Èske mwen fè travay initil dimanch?


4. Respekte papa ou ak manman ou.
-Èske mwen onore ak obeyi paran mwen yo?
-Èske mwen neglije devwa mwen anvè mari oswa madanm mwen ak pitit mwen yo?
-Èske mwen bay fanmi mwen bon egzanp relijye?
-Èske mwen eseye pote lapè nan lavi lakay mwen?
-Èske mwen pran swen fanmi mwen ki aje ak enfim?


5. Ou pa dwe touye.
-Èske mwen te fè yon avòtman oswa ankouraje oswa ede nenpòt moun fè yon avòtman?
-Èske mwen fizikman mal yon moun?
-Èske mwen te abize alkòl oswa dwòg?
-Èske mwen te bay nenpòt moun eskandal, kidonk mennen l nan peche?
-Èske mwen te fache oswa rankin?
-Eske mwen te genyen rayisman nan kè mwen?
-Èske mwen mutile tèt mwen atravè nenpòt fòm esterilizasyon?
-Èske mwen ankouraje oswa tolere esterilizasyon?
-Èske mwen te angaje, nan nenpòt fason, nan peche kont lavi moun tankou fekondasyon atifisyèl oswa fekondasyon in vitro?
-Èske mwen te patisipe nan oswa apwouve Etanazi?


6. Piga nou fè adiltè.
-Èske mwen te fidèl nan ve maryaj mwen an nan panse ak aksyon?
-Èske mwen te angaje nan nenpòt aktivite seksyèl andeyò maryaj?
-Èske mwen itilize nenpòt metòd kontrasepsyon oswa kontwòl nesans atifisyèl nan maryaj mwen an?
-Èske chak zak seksyèl nan maryaj mwen te ouvè a transmisyon nouvo lavi?
-Eske mwen te koupab de masturbation?
-Èske mwen chèche kontwole panse mwen ak imajinasyon?
-Èske mwen te respekte tout manm sèks opoze a, oswa èske mwen te panse de lòt moun kòm objè sèlman?
-Èske mwen te koupab de nenpòt aktivite omoseksyèl?
-Èske mwen chèche chaste nan panse mwen, mo, aksyon mwen?
-Eske mwen pran prekosyon pou abiye modèst?


7. Piga nou vòlò.
-Eske mwen vòlè sa ki pa pou mwen?
-Èske mwen te retounen oswa mwen fè restitisyon pou sa mwen te vòlè a?
-Èske mwen pèdi tan nan travay, lekòl, ak lakay ou?
-Èske mwen jwe aza twòp, kidonk refize fanmi mwen nan bezwen yo?
-Èske mwen peye dèt mwen san pèdi tan?
-Èske mwen chèche pataje sa mwen genyen ak pòv yo?
-Èske mwen tronpe nenpòt moun ki soti nan sa ki jis pou yo, pou egzanp créanciers, konpayi asirans, gwo kòperasyon?


8. 8. Ou pa dwe bay manti sou frè parèy ou.
-Eske mwen bay manti? Èske mwen tripotay?
-Èske mwen pale mal de lòt moun dèyè do yo?
-Èske mwen sensè nan relasyon mwen ak lòt moun?
-Èske mwen kritik, negatif oswa uncharitative nan panse mwen nan lòt moun?
-Èske mwen kenbe sekrè ki sa ki ta dwe kenbe konfidansyèl?
-Èske mwen blese repitasyon lòt moun pa kalomnye?


9. Piga ou renmen madanm frè parèy ou.
-Èske mwen dakò ak panse enpur?
-Èske mwen te lakòz yo pa lekti enpur, sinema, televizyon, konvèsasyon oswa kiryozite?
-Èske mwen priye anmenmtan pou m elimine panse enpur ak tantasyon yo?
-Èske mwen te konpòte yon fason ki pa apwopriye ak manm sèks opoze a: fleurit, yo te supèrfisyèl, elatriye?


10. 10. Ou pa bezwen anvi byen frè parèy ou.
-Eske mwen fè jalouzi de sa lòt moun genyen?
-Èske mwen jalouzi fanmi yo oswa byen lòt moun?
-Èske mwen visye oswa egoyis?
-Èske se byen materyèl objektif lavi m?


YON GID POU KONFESYON


Ki jan yo ale nan Konfesyon

1. Ou toujou gen opsyon pou ale nan konfesyon anonim, sa vle di, dèyè yon ekran oswa fas a fas, si ou vle.

2. Apre prèt la salye nou nan non Kris la, fè siy kwa a. Li ka chwazi resite yon lekti nan Ekriti yo, apre sa ou di: "Beni m 'Papa paske mwen te peche. Sa te (endike konbyen tan) depi dènye konfesyon mwen an. Sa yo se peche m' yo."

3. Di peche w yo tou senpleman ak onètman bay prèt la. Ou ta ka menm vle diskite sou sikonstans yo ak kòz rasin peche ou yo epi mande prèt la konsèy oswa direksyon.

4. Koute konsèy prèt la ba ou epi aksepte penitans nan men li. Lè sa a, fè yon zak kontrisyon pou peche ou yo.

5. Lè sa a, prèt la ap ranvwaye w ak pawòl lwanj yo: "Di Seyè a mèsi paske li bon. Ou reponn: "Paske mizèrikòd li la pou tout tan." Apre sa, prèt la pral fini ak: "Seyè a te libere ou anba peche w yo. Ale ak kè poze." Epi ou reponn lè w di: "Mèsi Bondye."

6. Pase kèk tan ak Senyè nou an pou remèsye li ak fè lwanj li pou kado mizèrikòd li a. Eseye fè penitans ou pi vit ke posib.

LAPRIYÈ AVAN KONFESYON
O Bondye ki gen anpil mizèrikòd! Prostere nan pye ou, mwen sipliye ou padon. Mwen sensèman vle kite tout move chemen mwen yo epi konfese peche m yo ak tout senserite pou ou menm ak prèt ou. Mwen se yon pechè, gen pitye pou mwen, Seyè. Ban m yon lafwa vivan ak yon espwa fèm nan Pasyon Redanmtè m nan. Pou mizèrikòd ou, ban mwen yon lapenn paske mwen te ofanse yon bon Bondye konsa. Mari, manman m, refij pechè yo, priye pou mwen pou m ka fè yon bon konfesyon. Amèn.

YON ZAK KONTRISYON

O Bondye,
Mwen regrèt peche m yo ak tout kè m.
Nan chwazi fè sa ki mal
E pa fè sa ki byen,
Mwen fè peche kont ou
moun mwen ta renmen pi wo pase tout bagay.
Mwen fèm gen entansyon, avèk èd ou,
fè penitans,
pa fè peche ankò,
epi evite tou sa ki mennen m nan peche.
Sovè nou Jezikri
te soufri e te mouri pou nou.
Nan non li, Bondye mwen, gen pitye. Amèn.

bottom of page