top of page

Konfimasyon

Pwofèt Ansyen Testaman an te predi ke Lespri Bondye a t ap poze sou Mesi a pou l soutni misyon l.  Pwofesi yo a te akonpli lè Lespri Bondye te vin ansent Jezi Mesi a e li te fèt nan Vyèj Mari._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Lespri Sen an te desann sou Jezi nan okazyon batèm li a pa Jan.  Tout misyon Jezi te fèt nan kominyon ak Lespri a. Anvan li mouri, Jezi te pwomèt ke Lespri a t ap bay Apot yo ak tout Legliz la.  Apre lanmò li, Papa a te leve soti vivan nan pouvwa Lespri a.

Konfimasyon apwofondi lavi batèm nou an ki rele nou pou nou vin temwen misyonè Jezikri nan fanmi nou, nan katye nou, nan sosyete a, ak nan mond lan.  . . .  Nou resevwa mesaj lafwa a yon fason pi pwofon e pi entansif ak anpil aksan bay moun Jezikri a, ki te mande Papa a pou l bay Legliz Lespri Sen an pou konstwi a. kominote nan sèvis renmen.

~soti nan  Katolik Katolik Etazini pou Adilt  |_cc781905-5cde-bb35b58d__cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ |

bottom of page